Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Czwarta edycja Konkursu LIGA SPECJALISTÓW 4.0  organizowana i ogłaszana jest w Internecie, pod adresem ligaspecjalistow.com (dalej Konkurs).
 2. Organizatorem Konkursu jest Agencja „SOMA” spółka jawna Marek Orłowski, Kamilla Walicka ul. Ksawerego Bronikowskiego 1, 02- 796 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 82834 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy KRS, NIP 5211010245.
 3. Współorganizatorem i sponsorem Konkursu jest firma SCHRACK TECHNIK Polska spółka z o.o., ul. Staniewicka 5,  03-310 Warszawa (dalej również jako Sponsor lub Współorganizator), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 31694 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5240018605.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.ligaspecjalistow.com od dnia  8 listopada 2023 r. do dnia 2 lutego2024 r, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących odbioru nagród zgodnie z postanowieniami  §4 poniżej.
 5. Konkurs skierowany jest do dwóch grup potencjalnych uczestników:
  • uczniów szkół zawodowych (dalej indywidualnie: Uczeń) i studentów (dalej indywidualnie: Student) o kierunku nauczania z zakresu: elektryki, teletechniki, projektowania, nadzoru budowlanego, kierowania pracami budowlanymi oraz grup zawodowych związanych z branżą elektryczną lub teletechniczną (dalej łącznie: grupa Uczniów i Studentów)
  • osób czynnych zawodowo: elektryków, teletechników, projektantów, inspektorów nadzoru, kierowników robót oraz innych zawodach związanych z branżą elektryczną lub teletechniczną (dalej grupa Specjalistów).
 6. Patronami merytorycznymi Konkursu są: Polska Izba Inżynierów Budownictwa – PIIB, Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki – PIGE, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej – PIRC, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki – KIGE, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI – STP XXI, Stowarzyszenie Polskich Energetyków o. Warszawa – SPE, Polski Związek Przemysłu Oświetlenia -PZPO.
 7. Patronem medialnym są: „Fachowy Elektryk”, „elektro.info.pl”.
 8. Celem konkursu jest: motywowanie osób uczących się oraz czynnych zawodowo do poszerzania wiedzy z zakresu elektryki i teletechniki, propagowanie stosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań oraz weryfikacja specjalistycznej wiedzy jego Uczestników z zakresu elektryki i teletechniki.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:
  • ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie jest pracownikiem Organizatora lub Współorganizatora,
  • jest Uczniem, Studentem lub Specjalistą, stosownie do postanowień  § 1 ust. 5 powyżej.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz, tj. wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać jedno zgłoszenie.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE I PUBLIKACJI WYNIKÓW

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch grupach Uczestników: grupie Uczniów i Studentów oraz grupie Specjalistów, zaś w ramach grupy Specjalistów w dwóch wyodrębnionych kategoriach zawodowych: elektryków i teletechników.
 2. Klasyfikacja Uczestników na podstawie ilości zdobytych punktów jest prowadzona odrębnie dla grupy Uczniów i Studentów oraz odrębnie dla grupy Specjalistów, jednakże w ramach grupy Specjalistów  prowadzona jest wspólna klasyfikacja punktowa dla kategorii elektryków i teletechników.
 3. Pytania konkursowe są formułowane przez patronów merytorycznych i organizatorów. Organizatorzy dopuszczają możliwość sformułowania tożsamych pytań konkursowych dla grupy Uczniów i Studentów oraz grupy Specjalistów.
 4. Pytania konkursowe publikowane są na stronie konkursu www.ligaspecjalistow.com, mogą być również dostępne na stronach organizatorów, patronów merytorycznych oraz patrona medialnego, przy czym strona www.ligaspecjalistow.com jest stroną główną Konkursu i tylko po zalogowaniu do systemu konkursowego poprzez stronę www.ligaspecjalistow.com Uczestnik Konkursu może udzielać odpowiedzi na pytania konkursowe, które następnie zostaną ocenione przez członka komisji konkursowej.
 5. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie musi dokonać rejestracji w systemie konkursowym poprzez stronę www.ligaspecjalistow.com podając na wstępie, do której grupy uczestników należy ( grupy Uczniów i Studentów, czy grupy Specjalistów), a po dokonaniu tego wskazania zostanie przeprowadzona, odpowiednio do wskazanej grupy, przez proces rejestracji
 1. Proces rejestracji do systemu konkursowego dla grupy Uczniów i Studentów składa się z dwóch etapów:
  • pierwszego obejmującego: wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, w którym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe (w tym imię i nazwisko; telefon kontaktowy; adres e-mail; dane adresowe niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, odebrania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych z tym związanych;  kod pocztowy, miejscowość oraz nazwę szkoły lub uczelni), akceptację  regulaminu klubu Schrack for Students (SfS), akceptację  regulamin Konkursu oraz polityki prywatności strony www.ligaspecjalistow.com,  złożenie oświadczenia w/s przetwarzania danych osobowych Administratorom danych, tj. Organizatorowi i Współorganizatorowi Konkursu;
  • drugiego obejmującego: potwierdzenie adresu e-mail podanego podczas rejestracji poprzez kliknięcie odnośnika w wiadomości automatycznie przesłanej przez system.
 2. Proces rejestracji do systemu konkursowego dla grupy Specjalistów składa się z dwóch etapów:
  • pierwszego obejmującego: wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, w którym Uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe (w tym imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, NIP firmy), akceptację regulaminu konkursu oraz politykę prywatności strony ligaspecjalistow.com, określenie co najmniej jednej kategorii, w której będzie uczestniczył w Konkursie (elektryk lub teletechnik) oraz złożenie  oświadczenia w/s przetwarzania danych osobowych Administratorom danych, tj. Organizatorowi i Współorganizatorowi Konkursu;
  • drugiego obejmującego: potwierdzenie adresu e-mail podanego podczas rejestracji poprzez kliknięcie odnośnika w wiadomości automatycznie przesłanej przez system.
 3. Po rejestracji każdy Uczestnik otrzymuje unikalny identyfikator w postaci numeru (imię i nazwisko pozostaje anonimowe dla pozostałych Uczestników).
 4. Dostęp do pierwszego zestawu pytań nie wymaga zalogowania do systemu konkursowego,   natomiast po udzieleniu odpowiedzi, w celu ich wysłania, należy sfinalizować proces rejestracji.
 5. Dostęp do kolejnych zestawów pytań oraz wysłanie odpowiedzi na pytania konkursowe   wymaga zalogowania do systemu konkursowego.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech turach:
  • Pierwsza Tura – będzie odbywać się w trybie on-line, pytania konkursowe zostaną opublikowane 8 listopada 2023r. Uczestnik konkursu odpowiada na 15 pytań, różne dla obydwu grup Uczniów i Studentów  oraz dla grupy Specjalistów.
  • Druga Tura – będzie odbywać się w trybie on-line, pytania konkursowe zostaną udostępnione Uczestnikowi po odpowiedzi na wszystkie pytania z Pierwszej Tury. Uczestnik konkursu odpowiada na 15 pytań, różne dla obydwu grup Uczniów i Studentów  oraz dla grupy Specjalistów. Uczestnik konkursu może udzielić odpowiedzi na pytania w obydwu Turach do 12 stycznia 2024.
  • Trzecia Tura – będzie odbywać się w trybie stacjonarnym na terenie Targów Elektrotechnika, które odbędą się w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2024 w Warszawie na stoisku firmy SCHRACK TECHNIK Polska. Finały Dnia będą odbywać każdego dnia tj. 31 stycznia 2024, 1 lutego 2024, 2 lutego 2024. Finały w grupie Uczniów i Studentów o godzinie 11:00, w grupie Specjalistów o godzinie 13.00. Każdy z finalistów otrzyma zaproszenie na konkretny dzień Finałowy. Finalista przed przystąpieniem do Trzeciej Tury, zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego pod jakim występuje w Konkursie celem weryfikacji czy zdobył sumarycznie wymaganą ilość punktów. Finalista otrzyma arkusz z zestawem 5 pytań, na który będzie musiał odpowiedzieć w ciągu 15min. Po udzieleniu odpowiedzi na arkuszu, zgłasza komisji ukończenie zadania. Członek komisji podchodzi do uczestnika i zapisuje czas w jakim Finalista ukończył zadanie. Po upływie wyznaczonego czasu, komisja wyłania wśród Finalistów  5 osób z prawidłowymi odpowiedziami i najkrótszym czasie wykonania zadania.
  • Czwarta Tura – będzie się odbywać w trakcie Finału dnia na stoisku firmy SCHRACK TECHNIK Polska. Finaliści dnia, którzy zostali wyłonieni w Trzeciej Turze, przystąpią do ostatniego etapu Konkursu Ligi Specjalistów.
 7. Odpowiedzi na pytania konkursowe będą pytaniami jednokrotnego wyboru
 8. Łącznie Uczestnik może otrzymać maksymalnie 60 pkt. w dwóch turach
 9. Wyniki kwalifikacji dwóch tur wraz ze wskazaniem Uczestników, którzy przeszli do Trzeciej Tury z zostaną ogłoszone w dniu 20 stycznia 2024r na stronie www.ligaspecjalistow.com. Każdorazowo w tabeli wyników podane zostaną wyłącznie identyfikatory (numery) Uczestników przydzielone po procesie rejestracji. Finaliści Trzeciej Tury zostaną zaproszeni do udziału w Trzeciej turze i otrzymają unikalne identyfikatory, które otrzymają w przesłanej wiadomości na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji do sytemu konkursowego.
 10. Do każdego zarejestrowanego Uczestnika z konta Ligispecjalistow.com, jak również za pośrednictwem dostawców usług lub przesyłek drogą elektroniczną może być wysyłany newsletter z informacją konkursie, opublikowaniu wyników konkursu lub poszczególnych tur konkursu.
 11. Każdy zarejestrowany Specjalista, Student lub Uczeń otrzyma atrakcyjny upominek od Organizatora i Sponsora. Upominek będzie można odebrać osobiście na stoisku firmy SCHRACK TECHNIK Polska w czasie Targów Elektrotechnika w dniach 31.01-2.02.2024 w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14. Celem identyfikacji uczestnik konkursu zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego pod jakim występuje w Konkursie.
 12. Każdy zarejestrowany Uczeń oraz Student będzie mógł odnosić korzyści wynikające z uczestnictwa w klubie Schrack for Students, tj. będzie mógł uczestniczyć w szkoleniach Schrack Academy oraz w webinarach; będzie mógł brać udział w spotkaniach i imprezach organizowanych dla członków klubu SfS. 

§ 4 NAGRODY

 

 1. Łączna pula nagród wynosi 12.900 zł dla dwóch grup: Uczniów i Studentów i Specjalistów.
 2. Finały Dnia będą się odbywać w dniach: 31 stycznia, 1 lutego, 2 lutego 2024. Każdego dnia będzie do zdobycia następujące nagrody:
  • w grupie Uczniów i Studentów:
   • 1 miejsce – 600zł
    2 miejsce – 350zł
    3 miejsce – 200zł
    4 miejsce – 150zł
    5 miejsce – 100 zł
  • w grupie Specjalistów:
   • 1 miejsce – 1.000zł
    2 miejsce – 800zŁ
    3 miejsce – 600zł
    4 miejsce – 300zł
    5 miejsce – 200zł
 3. Każdy z finalistów, który pojawi się na finale dnia na terenie Targów Elektrotechnika, otrzyma nagrodę gwarantowaną.
 4. Ponadto:
  • Każdy zarejestrowany Specjalista otrzyma specjalny rabat na sprzęt oświetleniowy, elementy do instalacji fotowoltaiki, zasilaczy awaryjnych UPS z oferty Schrack Technik Polska, do jednorazowego wykorzystania w terminie do dnia 30 czerwca 2024
  • Każdy zarejestrowany Specjalista będzie mógł skorzystać bezpłatnie ze szkolenia w zakresie „Certyfikowany Instalator Schrack Technik” lub „Certyfikowany Projektant Schrack Technik” forma online lub na Staniewickiej ( szkolenei hybrydowe ) w okresie do 30 maja 2024
  • Każdy zarejestrowany Student i Uczeń będzie mógł skorzystać bezpłatnie ze szkoleń i warsztatów w Schrack Academy – zgodnie z harmonogramem szkoleń opublikowanych w Q1 I Q2 2024
  • Finaliści, którzy zajmą 1 miejsca w finałach dnia otrzymają zniżkę na zakup programu do projektowania BrisCAD, do wykorzystania w terminie do dnia 30 maja 2024
 5. Zdobywcą I miejsca Finału Dnia w grupie Uczniów i Studentów, będzie Finalista, który zdobędzie sumarycznie 40 punktów w dwóch pierwszych Turach, oraz jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na finałowe pytanie konkursowe, zadane podczas Finału dnia, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w danym dniu finału, początek o godz. 11:00. II miejsce Finału Dnia w grupie Uczniów i Studentów otrzyma Finalista który jako pierwszy z pozostałej czwórki udzieli poprawnej odpowiedzi na kolejne finałowe pytanie konkursowe, III miejsce Finału Dnia w grupie Uczniów i Studentów otrzyma Finalista który jako pierwszy z pozostałej trójki udzieli poprawnej odpowiedzi na kolejne finałowe pytanie konkursowe, IV miejsce Finału Dnia w grupie Uczniów i Studentów otrzyma Finalista który jako pierwszy z pozostałej dwójki udzieli poprawnej odpowiedzi na kolejne finałowe pytanie konkursowe, V miejsce Finału Dnia w grupie Uczniów i Studentów otrzyma Finalista który pozostał jako ostatni.
  Przed udzieleniem odpowiedzi na zadane finałowe pytanie konkursowe Uczestnik zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego, pod jakim występuje w Konkursie, celem weryfikacji, czy zdobył sumarycznie wymaganą ilość co najmniej 40 pkt.
 6. Zdobywcą nagrody głównej Finału Dnia w grupie Specjalistów, będzie Finalista, który zdobędzie sumarycznie 40 punktów w dwóch pierwszych Turach, oraz jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi na finałowe pytanie konkursowe, zadane podczas Finału dnia, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w danym dniu finału, początek o godz. 13:00. II miejsce Finału Dnia w grupie Specjalistów otrzyma Finalista który jako pierwszy z pozostałej czwórki udzieli poprawnej odpowiedzi na kolejne finałowe pytanie konkursowe, III miejsce Finału Dnia w grupie Specjalistów otrzyma Finalista który jako pierwszy z pozostałej trójki udzieli poprawnej odpowiedzi na kolejne finałowe pytanie konkursowe, IV miejsce Finału Dnia w grupie Specjalistów otrzyma Finalista który jako pierwszy z pozostałej dwójki udzieli poprawnej odpowiedzi na kolejne finałowe pytanie konkursowe, V miejsce Finału Dnia w grupie Specjalistów otrzyma Finalista który pozostał jako ostatni.Przed udzieleniem odpowiedzi na zadane finałowe pytanie konkursowe Uczestnik zostanie poproszony o podanie numeru identyfikacyjnego, pod jakim występuje w Konkursie, celem weryfikacji, czy zdobył sumarycznie wymaganą ilość co najmniej 40 pkt.
 7. Zwycięzcy nagród Finału Dnia w grupie Uczniów i Studentów (zgodnie z §4 pkt. 2 ) będą mogli odebrać nagrody wyłącznie osobiście na Targach Elektrotechnika w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), podczas Finału Dnia konkursu, który rozpocznie się o 11:00.
 8. Zwycięzcy nagród Finału Dnia w grupie Specjalistów (zgodnie z §4 pkt. 2) będą mogli odebrać nagrody wyłącznie osobiście na Targach Elektrotechnika w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), podczas Finału Dnia konkursu, który rozpocznie się o 13:00
 9. Przed odbiorem nagrody zwycięzca będzie musiał przestawić dokument tożsamości i podać numer identyfikacyjny, pod jakim w występował w konkursie.
 10. Specjalista chcący skorzystać z rabatów lub szkolenia, o których mowa w §4 pkt. 4 zobowiązany jest przy dokonywaniu zakupu podać hasło „Konkurs liga specjalistów 4.0”, przedstawić dokument tożsamości i podać numer identyfikacyjny, pod jakim w występował w Konkursie.
 11. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydana zwycięzcy po wcześniejszym przekazaniu Organizatorom wszystkich niezbędnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zwycięzcy. Dla Uczestników Konkursu prowadzących działalność gospodarczą Nagroda w Konkursie stanowi przychód z działalności gospodarczej, co Zwycięzca Konkursu powinien uwzględnić dokonując rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych wymaganych w procesie rejestracji w systemie konkursowym, w tym dla grupy Uczniów i Studentów: imienia i nazwiska; telefonu kontaktowego; adresu e-mail; danych adresowych niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie, odebrania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych z tym związanych; kodu pocztowego, miejscowości oraz nazwy szkoły, zaś dla grupy Specjalistów: imienia, nazwiska, specjalizacji zawodowej, adresu e- mail , numeru telefonu kontaktowego, danych adresowych niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie, odebrania nagrody i dokonania rozliczeń podatkowych z tym związanych.
 2. Współadministratorami danych osobowych Uczestników podanymi podczas rejestracji do systemu konkursowego są Agencja „SOMA” sp. j Marek Orłowski, Kamilla Walicka i Schrack Technik Polska sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. Dokonując procesu rejestracji do systemu konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Współadministratorów danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w następujących celach: organizacji Konkursu, przeprowadzenia Konkursu, zakończenia Konkursu, wydania naród, w tym realizacji rabatów, o których mowa w §4 pkt. 4 powyżej i dokonania rozliczeń fiskalnych z tym związanych oraz promocji Konkursu na stronie internetowej www.ligaspecjalistow.com, stronie internetowej Organizatora, Sponsora, patronów merytorycznych i medialnych, w portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych w czasie trwania konkursu. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 3. Podczas rejestracji w systemie konkursowym Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sponsora danych osobowych, podanych w procesie rejestracji do systemu konkursowego, na potrzeby kolejnych edycji konkursu oraz innych wydarzeń i imprez organizowanych przez Sponsora, w tym na potrzeby informowania o kolejnych konkursach i wydarzeniach w formie newslettera, wiadomości e-mail, sms lub drogą telefoniczną.
 4. Uczestnik akceptując regulamin Konkursu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku z relacjach związanych z uroczystością wręczenia nagród podczas finału konkursu, który odbędzie się na Targach Elektrotechnika w Warszawie (Warszawskie Centrum Wystawiennicze EXPO XXI przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, stoisko Schrack Technik Polska sp. z o.o.), w dniach 31 stycznia – 2 lutego 2024r. Relacje te mogą być zamieszczane w materiałach prasowych, na stronach internetowych Organizatora i Sponsora, w portalach społecznościowych, itp.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu www. ligaspecjalistów.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów z zachowaniem warunków określonych ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie wątpliwości odnośnie treści Regulaminu rozstrzyga Organizator konkursu w porozumieniu ze Współorganizatorem. Wyjaśnienia i decyzje podjęte przez Organizatora są ostateczne.
 4. Ukończenie procesu rejestracji w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin w pełni akceptuje.